9. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

9. Lodging a complaint with the Data Protection Authority

If you consider that your rights are violated in any way, you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority (Hellenic Data Protection Authority).