Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Αριθμός αναφοράς της Προκήρυξης 5171/Α2-3399/22.6.2018 Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Τίτλος έργου: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Εύβοιας , στην Χαλκίδα . Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Τόπος υλοποίησης: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Εύβοιας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Αντιόπης 3, 34.100- Χαλκίδα Τύπος διαγωνισμού: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός του έργου: 650,00 € μηνιαίως Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου: Δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 24/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ Τόπος κατάθεσης προσφορών: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Εύβοιας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Αντιόπης 3, 34.100- Χαλκίδα Οι τυχόν υποβληθείσες στην Αναθέτουσα Αρχή ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων και οι σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
28 Ιουν 2018