Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια διαφόρων ειδών χαρτιού για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
27 Απρ 2018