Εκδότης Αντικειμένων

Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο1

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο2

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Μεταφορές - Επικοινωνίες - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί κλπ.)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Λογιστικής, Τήρησης Βιβλίων κλπ)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Πληροφορικής-Διαφήμισης-κλπ.)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Στοιχεία Τοπικών Μονάδων της Επιχείρησης

Διάρθρωση Επιχειρήσεων για τα περιφερειακά στοιχεία

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών