Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές

Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων

Στατιστικές Διάρθρωσης Επιχειρήσεων (SBS)

Βραχυχρόνιοι δείκτες (STS)

Δείκτες κύκλου εργασιών

Δείκτες απασχόλησης

Δείκτες τιμών

Δείκτες παραγωγής

Βιομηχανικά προϊόντα

Νέες και επεκταθείσες βιομηχανικές μονάδες

Οικοδόμηση - Κατασκευές

Τουρισμός

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας

Μεταφορές

Οδικες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Ναυτιλία

Δείκτες