Στον κόσμο
emos-awarding-procedure

Πώς γίνεται η πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 

Πληροφορίες για το EMOS

Το πρόγραμμα European Master in Official Statistics (EMOS) είναι ένα δίκτυο προγραμμάτων, το οποίο παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των επίσημων στατιστικών (Official Statistics) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

H πιστοποίηση EMOS (European Master in Official Statistics) είναι μια πιστοποίηση της Eurostat που απονέμεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) για πέντε χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, τηρουμένων των απαιτήσεων EMOS.

Σχετικά με τη διοικητική δομή του EMOS, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων είναι η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος η οποία απονέμει την πιστοποίηση EMOS στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και διορίζει τα μέλη του Συμβουλίου EMOS (EMOS Board).

Την προεδρία του EMOS έχει η Eurostat. Το Συμβούλιο EMOS επικουρεί την ESSC, ιδίως στην απονομή της πιστοποίησης EMOS και στην παρακολούθηση της ποιότητας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του EMOS. Το Συμβούλιο EMOS αποτελείται από 14 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν Πανεπιστήμια και παραγωγούς επίσημων στατιστικών.

Το δίκτυο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων EMOS, βασίζεται σε υφιστάμενα και εθνικά διαπιστευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα τα οποία, σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα του EMOS, εξοικειώνουν τους αποφοίτους με το σύστημα των επίσημων στατιστικών, των μοντέλων παραγωγής, των στατιστικών μεθόδων και της διάχυσης των δεδομένων.

Επίσης, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα EMOS συνεργάζονται ενεργά με τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές ή Υπηρεσίες αντίστοιχου Κράτους Μέλους της ΕΕ ή άλλους παραγωγούς επίσημων στατιστικών για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και πρακτικής άσκησης στον τομέα των επίσημων στατιστικών.

Διαδικασία και Κριτήρια Πιστοποίησης EMOS

Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων και παραρτημάτων της αίτησης για την Πιστοποίηση EMOS