Στον κόσμο
ess-vision-2020

Το Όραμα 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ESS Vision 2020

Το Όραμα 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS Vision 2020) αναπτύχθηκε από την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), έτσι ώστε αυτό:

  • να καθοδηγείται από την ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του και να συνεχίσει να παράγει συνεπείς, χρήσιμες και αξιόπιστες στατιστικές που βασίζονται σε διεθνώς εναρμονισμένες έννοιες, καλά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες και ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων,
  • να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών με έναν οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο,
  • να προάγει την αποτελεσματικότητα και να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της ανταλλαγής μεθόδων, εργαλείων, τεχνολογικών υποδομών, καθώς και δεδομένων και ανθρώπινων πόρων, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση νομοθετικά πλαίσια και όλα τα προαπαιτούμενα για τη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου,
  • να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες πηγές δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών,
  • να παρέχει στατιστικά στοιχεία με έναν διαδραστικό και εύκολα κατανοητό τρόπο και να προάγει τη στατιστική παιδεία των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων

Το ανωτέρω Όραμα συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2014 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System Committee – ESSC), η οποία παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), ως το κατευθυντήριο πλαίσιο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος μέχρι το 2020. Αποτελεί συνέχεια της Ανακοίνωσης COM(2009) 404 της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία, η οποία εγκρίθηκε το 2009 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής στατιστικών στο ΕΣΣ και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ΕΣΣ στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για τo Όραμα 2020 του ΕΣΣ.

 

Βίντεο της Eurostat για το Όραμα 2020 του ΕΣΣ