Στον κόσμο
european-statistical-system-ess

Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα

Από ESS logo​την αρχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνειδητοποιήθηκε ότι οι αποφάσεις, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές. Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), με στόχο να παρέχει συγκρίσιμες στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΣΣ αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας της Eurostat με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλα σχετικά ιδρύματα σε κάθε χώρα μέλος, υπεύθυνα για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς και με τις χώρες της ΕΕΑ και τις EFTA. Επίσης, συντονίζει τις εργασίες του με τις υποψήφιες χώρες και με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ιστοσελίδα του ΕΣΣ παρέχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο, νέα και ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν όλους τους συνεργάτες του ΕΣΣ, όπως επερχόμενες συναντήσεις και συνέδρια, ευκαιρίες για εκπαίδευση, κενές θέσεις εργασίας και εκδόσεις, καθώς και πληροφορίες για τους συνεργάτες του ΕΣΣ, όπως για την οργανωτική τους δομή, θέματα διοίκησης, αλλά και πρακτικές πληροφορίες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της στατιστικής πληροφορίας, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΛΣΤΑΤ, ακολουθούν τις αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164), της «Δήλωσης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος» και του «Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές».

H Eurostat, η οποία ηγείται του ΕΣΣ, μέσω της ιστοσελίδας της, παρέχει δωρεάν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες και ολοκληρωμένες διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών, ευρωζώνης και άλλων χωρών. Η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους χρήστες της που αναζητούν ευρωπαϊκές στατιστικές, σε συνεργασία με τη Eurostat, προσφέρει στους χρήστες της το Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών και στην προσπάθεια να γίνει πιο κατανοητή η χρήση των ευρωπαϊκών στατιστικών, μία κοινή ομάδα πινάκων επιλέχθηκε να δημοσιευθεί μέσα από τις ιστοσελίδες όλων των χωρών. Για εξυπηρέτηση, λοιπόν, των χρηστών της ευρωπαϊκής στατιστικής πληροφορίας, 20 πίνακες της Eurostat παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ στην αγγλική γλώσσα

ess-more-info

Eurostat

Eurostat

Statistics Explained

Οδηγός

στις ευρωπαϊκές στατιστικές

Κουίζ!

Κουίζ! Νέα έκδοση!

Έκθεση 2017

Έκθεση 2017