9. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

9. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας θίγονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και να υποβάλλετε καταγγελία.