7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών (υποκειμένων των δεδομένων), ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα.

Στην παρούσα ενότητα σας ενημερώνουμε επιγραμματικά για τα δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο ΓΚΠΔ. Σημειώνουμε ότι τα δικαιώματα αυτά δεν είναι πάντα διαθέσιμα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αφορά στατιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας στα εξειδικευμένα τμήματα των επιμέρους επεξεργασιών.

Δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρ. 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο δικαίωμα αυτό, αναλόγως του είδους και του σκοπού της επεξεργασίας, οπότε ενδέχεται να μην είναι πάντα εφικτή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής (άρ. 17 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικά όμως για τις επεξεργασίες που εκτελούνται για στατιστικούς σκοπούς, το δικαίωμα αυτό δεν είναι διαθέσιμο.

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρ. 18 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο δικαίωμα αυτό, αναλόγως του είδους και του σκοπού της επεξεργασίας, οπότε πιθανώς να μην είναι πάντα εφικτός ο περιορισμός της επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: (άρ. 20 ΓΚΠΔ): Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε οι ίδιοι και δεν αφορούν επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όταν η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.