6. Που αποθηκεύονται τα δεδομένα σας

6. Που αποθηκεύονται τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή σε εξυπηρετητές της ΕΛΣΤΑΤ, σε ασφαλές περιβάλλον. Τυχόν έντυπο υλικό στο οποίο περιέχονται προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσεται ασφαλώς σε χώρο φύλαξης έντυπου υλικού της ΕΛΣΤΑΤ, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας και διατηρείται εκεί για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, το έντυπο υλικό καταστρέφεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.