Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 1991

Όλοι οι πίνακες περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Πραγματικός πληθυσμός. Νομοί, επαρχίες, δήμοι, κοινότητες και οικισμοί
02.Πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές,ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
03. Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές,ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
04. Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Νομοί,αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
05. Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα
06. Πληθυσμός κατά φύλο ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
07. Πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση. Νομοί,αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
08. Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαιδεύσεως. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
09. Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαιδεύσεως. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
10. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά Πανεπιστήμια και είδος πτυχίου, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές (Πολεοδομικά Συγροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
11. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά είδος Σχολής και είδος πτυχίου, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
12. Πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά είδος πτυχίου, φύλο και ομάδες ηλικών. Σύνολο Ελλάδος
13. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά είδος πτυχίου και φύλο. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
14. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά είδος πτυχίου και φύλο. Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και λοιπές αστικές περιοχές
15. Πληθυσμός κατά υπηκοότητα και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (πολεοδομικά συγροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
16. Πληθυσμός Ελληνικής και ξένης υπηκοότητας με διάκριση του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος
17. Πληθυσμός ελληνικής και ξένης υπηκοότητας κατά φύλο. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
18. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
19. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά έτος γεννήσεως και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
20. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά συνολική διάρκεια γάμου σε συμπληρωμένα έτη και κατά ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
21. Πληθυσμός που απόγράφηκε σε κατοικίες νοικοκυριών και σε συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και είδος χρόνιου νοσήματος ή μόνιμης αναπηρίας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης
22. Πραγματικός πληθυσμός κατανεμόμενος σε συγκεντρωμένο, διεσπαρμένο, ομοδημότες, ετεροδημότες και αλλοδαπούς. Νόμιμος πληθυσμός κατανεμόμενος σε παρόντες, απογραφέντες σε άλλους δήμους και κοινότητες και προσωρινώς απόντες στο ε
23. Οικισμοί και πραγματικός πληθυσμός κατά τάξεις μεγέθους και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες
24. Πραγματικός πληθυσμός επιφάνεια, πυκνότητα πληθυσμού και μέσος σταθμικός των υψομέτρων των δήμων και κοινοτήτων. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες
25. Οικισμοί και πραγματικός πληθυσμός κατά υψομετρικές ζώνες. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί και επαρχίες
Publication Documents