Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Ειδικών Στατιστικών Νοικοκυριών
Προϊστάμενος/η Ντούρος Γεώργιος
Τηλέφωνα 213 1352174, 213 1352904, 210 4852174
Γραμματεία SILC: 213 1352897, ΕΟΠ: 213 1352902, Εθν. Έρ. Υγείας: 213 1352905, ICT: 213 1352896
Φαξ 213 1352906
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.ntouros@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί (ΕΟΠ) / 2004

Publication Documents

Πίνακας

1.00. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως
1.01. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης (13 ΥΠΑ) και κατά τρόπο τρόπο κτήσεως
1.02. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών και κατά τρόπο κτήσεως
1.03. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος και κατά τρόπο κτήσεως
1.04. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
1.05. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
1.06. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά θέση στο επάγγελμα και κατά τρόπο κτήσεως
1.07. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών ανάλογα με την κοινωνικο - επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
1.08. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των μελών του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
1.09. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
1.10. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
1.11. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τρίμηνο και κατά τρόπο κτήσεως
1.12. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά νοικοκυριό, άτομο και κατά τρόπο κτήσεως
2.00. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως
2.01. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης (13 ΥΠΑ) και κατά τρόπο κτήσεως
2.02. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών και κατά τρόπο κτήσεως
2.03. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος και κατά τρόπο κτήσεως
2.04. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
2.05. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
2.06. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά θέση στο επάγγελμα και κατά τρόπο κτήσεως
2.07. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανάλογα με την κοινωνικο - επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
2.08. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των μελών του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
2.09. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά επάγγελμα του υπεύθυνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
2.10. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
2.11. Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά νοικοκυριό, άτομο και κατά τρόπο κτήσεως
3.00. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως
3.01. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης (13 ΥΠΑ)
3.02. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
3.03. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος αγορών
3.04. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
3.05. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού
3.06. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά θέση στο επάγγελμα του υπευθύνου
3.07. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών ανάλογα με την κοινωνικο - επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού
3.08. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των μελών του νοικοκυριού
3.09. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών ανάλογα με το επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού
3.10. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού
4.00. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενεακού εισοδήματος νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές. Σύνολο Χώρας
4.01. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κατά περιφέρειες (13). Σύνολο Χώρας
4.02. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος. Σύνολο Χώρας
4.03. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κατά μέγεθος νοικοκυριού. Σύνολο Χώρας
4.04. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με τη σύνθεση νοικοκυριού. Σύνολο Χώρας
4.05. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με τη θέση στο επάγγελμα του υπεύθυνου. Σύνολο Χώρας
4.06. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με τη κοινωνικοεπαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου. Σύνολο Χώρας
4.07. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των μελών του νοικοκυριού. Σύνολο Χώρας
4.08. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με το επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού. Σύνολο Χώρας
4.09. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κατά ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού. Σύνολο Χώρας
4.10. Μέσος όρος μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κατά νοικοκυριό και άτομο νοικοκυριού. Σύνολο Χώρας
Publication Documents