Προγράμματα και Εκθέσεις

Η ΕΛΣΤΑΤ εγκρίνει ανά τριετία, έως το τέλος Μαρτίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.), ύστερα από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ).

Το ΕΛΣΠ περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων δράσεων των φορέων του ΕΛΣΣ για διάστημα 3 ετών.

Με βάση το ΕΛ.Σ.Π., κάθε φορέας του ΕΛ.Σ.Σ. καταρτίζει ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών. Η ΕΛΣΤΑΤ, πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, και μετά από γνώμη της ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ., καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών.

Το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • το σχεδιασμό των στατιστικών εργασιών του επόμενου έτους και τα αρμόδια όργανα για τη διεξαγωγή τους και,
  • το γενικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τον τόπο και το χρόνο των πραγματοποιούμενων ερευνών, καθώς και τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη διεξαγωγή τους.

Πριν από το τέλος Μαΐου κάθε έτους, η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει, επίσης, την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού της Προγράμματος Εργασιών του προηγούμενου έτους. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών, καθώς και πληροφορίες για τα μείζονα στατιστικά θέματα που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο έτος. Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.