Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γνήσιων και ισοδύναμων toner για εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και Plotter για τις ανάγκες της Κ.Υ. ΚΑΙ των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (Υ.Σ.Ν.) της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εικοστή τετάρτη (24η) Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
11 Οκτ 2018