Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.04.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινίσεων: Έως και 20.04.2018 ημέρα Παρασκευή. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
5 Απρ 2018
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στην Πρέβεζα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 7 Μάιου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
26 Μαρ 2018