Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Ειδικού Εμπειρογνώμονα για τη κάλυψη του έργου «Μελέτη του υφιστάμενου δειγματοληπτικού σχεδιασμού της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) με σκοπό την αύξηση/προσαρμογή του δείγματος σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTSII)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
8 Σεπ 2017