Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Βοιωτίας, στη Λιβαδειά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9/7/2018, ώρα 10 π.μ ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
14 Ιουν 2018