Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού για την κατασκευή γεωαναφερόμενων φορμών διεξαγωγής ερευνών σε έξυπνα κινητά/ταμπλέτες», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28.2.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.
15 Φεβ 2017
Διενέργεια νέου συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28.02.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
14 Φεβ 2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός έγχρωμου αντιγραφικού εκτυπωτή σαρωτή μεγάλου μεγέθους, φόρμας Α0 και ενός έγχρωμου πολυλειτουργικού αντιγραφικού - εκτυπωτή - σαρωτή μεγέθους Α3 για τις ανάγκες του Τμήματος Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 28.02.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
13 Φεβ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Καστοριάς στην Καστοριά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ
6 Φεβ 2017