Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών εργασιών και του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06.02.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
24 Ιαν 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λευκάδας, στη Λευκάδα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ
16 Ιαν 2017