Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λευκάδας, στη ΛευκάδαΧρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου: Δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ Τόπος κατάθεσης προσφορών: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λευκάδας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Πεφανερωμένης 27 στη Λευκάδα, Τ.Κ 31.100
24 Μαρ 2017
Διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και του γραφείου της ΥΣΝ Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) μηνών από 1/7/2017 έως και 31/10/2018 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2018. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03.03.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
3 Μαρ 2017