Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των διαδικτυακών και των off-line εφαρμογών συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων των ερευνών «Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής», «Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και Παραγωγής στις Κατασκευές» της Δ/νσης Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
6 Οκτ 2017
Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανακατασκευή και βελτίωση της εφαρμογής «Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
6 Οκτ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
3 Οκτ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λέσβου στη Μυτιλήνη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Ιωαννίνων στα Ιωάννινα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017