Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπ. αριθμ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44056, 44057 και 44058 αντίστοιχα.
16 Αυγ 2017
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ. αριθμ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «Α)Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44056, 44057 και 44058 αντίστοιχα.
16 Αυγ 2017
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 22.8.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
13 Ιουλ 2017