Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.04.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινίσεων: Έως και 20.04.2018 ημέρα Παρασκευή. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
5 Απρ 2018
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα Λογιστή για την κάλυψη του έργου «Προσαρμογή των Ερωτηματολογίων των Στατιστικών Διάρθρωσης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Αυτόνομων Συνταξιοδοτικών Ταμείων, των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Τόπος υποβολής προσφορών: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5 Απρ 2018
Διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και του γραφείου της ΥΣΝ Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα δεκαεπτά (17) μηνών από 1/6/2018 έως και 31/10/2019 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2019. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
27 Μαρ 2018
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στην Πρέβεζα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 7 Μάιου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
26 Μαρ 2018