Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Μεσσηνίας στην Καλαμάτα Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Μεσσηνίας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Αγ. Νικολάου αρ. 32 στην Καλαμάτα, Τ.Κ 241.33 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ
19 Απρ 2019
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών εργασιών και του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
9 Απρ 2019