Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Άρτας στην Άρτα Τόπος υλοποίησης: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Άρτας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Ι. Μεταξά 3 στην Άρτα, Τ.Κ 47 100 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/1/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ
13 Δεκ 2018
Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανήματος ηλεκτρονικής καταγραφής θερμικών τσίγκων (Computer to Plate CTP) για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ
6 Δεκ 2018