Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λευκάδας, στη Λευκάδα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ
16 Ιαν 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στην ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017» Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η δεκάτη ογδόη (18η) Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
13 Ιαν 2017