Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας καθώς και διάφορων χαρτιών εκτύπωσης», για τις ανάγκες του Τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εικοστή έκτη (26η) Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
12 Ιουν 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Αργολίδας, στο Ναύπλιο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
6 Ιουν 2017