Προϊόντα και Υπηρεσίες

Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο1

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο2

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Μεταφορές - Επικοινωνίες - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί κλπ.)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Πληροφορικής-Διαφήμισης-κλπ.)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων για τα περιφερειακά στοιχεία

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών

Διάρθρωση και Κατανομή Αμοιβών στις Επιχειρήσεις

Ερευνα Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας