Προϊόντα και Υπηρεσίες

Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο1

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο2

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Μεταφορές - Επικοινωνίες - Υπηρεσίες ΤΑΞΙ

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί κλπ.)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Λογιστικής, Τήρησης Βιβλίων κλπ)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Πληροφορικής-Διαφήμισης-κλπ.)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Στοιχεία Τοπικών Μονάδων της Επιχείρησης

Διάρθρωση Επιχειρήσεων για τα περιφερειακά στοιχεία

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού