ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 , ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Επιλέξτε διαδοχικά για να εστιάσει ο χάρτης:

Επισημαίνουμε ότι οι εφαρμογές αυτές έχουν συνταχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ αποκλειστικά για στατιστικούς - ερευνητικούς σκοπούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό διοικητικών ορίων.