Asset Publisher

ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2019

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

▪ Η γενική κατάσταση υγείας δηλώνεται αυθόρμητα από τον ίδιο τον ερευνώμενο. Το 79,4% του
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 15,0% μέτρια υγεία
και το 5,6% κακή ή πολύ κακή υγεία (Πίνακες 1 και 2). Τα αποτελέσματα για τα έτη 2009, 2014 και 2019,
στο σύνολο Χώρας καθώς και για τις τέσσερεις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, παρουσιάζονται στα
Γραφήματα 1 και 2, αντίστοιχα.

Η χρόνια νοσηρότητα που προσδιορίζεται από τον ίδιο τον ερευνώμενο, καθώς και ο περιορισμός των
δραστηριοτήτων του πληθυσμού λόγω προβλημάτων υγείας, είναι δύο βασικοί δείκτες υγείας.
▪ 4 στους 10 ερευνώμενους (41,7%) ηλικίας 15 ετών και άνω δηλώνουν ότι έχουν κάποιο χρόνιο
πρόβλημα ή χρόνια πάθηση. Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή
πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Χρόνιο
πρόβλημα ή χρόνια πάθηση δηλώνουν 5 στις 10 γυναίκες (46,7%) και 4 στους 10 άνδρες (36,3%).
Μείωση 16,1%, σε σχέση με το 2014 (49,7%), καταγράφεται στον πληθυσμό που δηλώνει ότι πάσχει
από κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση.
Στο Γράφημα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού που δηλώνει ότι
πάσχει από χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση για κάθε ομάδα ηλικιών.
Ο δείκτης GALI (Global Activity Limitation Indicator) εκτιμά το κατά πόσον ο ερευνώμενος θεωρεί
(αυτοεκτιμά) ότι έχει περιορίσει, λόγω προβλημάτων υγείας (σωματικών, ψυχικών ή συναισθηματικών),
υφιστάμενης πάθησης / αναπηρίας ή λόγω ηλικίας, δραστηριότητες συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό,

Γράφημα 2. Γενική κατάσταση υγείας. Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ηλικίας 15
ετών και άνω, κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Χώρας, 2009, 2014, 2019
Πολύ καλή - καλή Μέτρια Κακή - πολύ κακή

 

 

Ε. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Με την έρευνα καταγράφηκαν πληροφορίες αναφορικά με:
o τη νοσοκομειακή περίθαλψη (με διανυκτέρευση ή χωρίς ημερήσια νοσηλεία) σε νοσοκομεία, κλινικές,
θεραπευτήρια –δημόσια και ιδιωτικά– στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
o την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (παροχή υπηρεσιών υγείας από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων,
χειρουργούς, οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς, περίθαλψη που παρέχεται από φυσικοθεραπευτές,
κινησιοθεραπευτές και ψυχολόγους. Ως εξωνοσοκομειακή περίθαλψη θεωρείται και καταγράφεται,
επίσης, η πάσης φύσης ιατρονοσηλευτική ή μη, κατ’ οίκον βοήθεια σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα
με προβλήματα υγείας, είτε αυτή παρέχεται από κρατικό είτε από ιδιωτικό φορέα, είτε, ακόμη,
εθελοντικά από μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας, συλλόγους ή μεμονωμένα άτομα κ.λπ.
o την κατανάλωση φαρμάκων με ή χωρίς συνταγή ιατρού,
o την πραγματοποίηση εξετάσεων προληπτικά ή μη, όπως ο αντιγριπικός εμβολιασμός, ο εμβολιασμός
για τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV), η μέτρηση αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης,
γλυκόζης αίματος, η κολονοσκόπηση, η μαστογραφία και ο κυτταρολογικός έλεγχος κατά
Παπανικολάου (τεστ-Παπ) για γυναίκες και η εξέταση προστάτη για άνδρες.
Αναφορικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη:
▪ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πριν τη διενέργεια της έρευνας, το ποσοστό του
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο με διανυκτέρευση, ανήλθε σε
8,4%. Σε σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας του 2014, καταγράφεται μείωση 13,4% (2014: 9,7%).
▪ Το 10,5% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν τη
διενέργεια της έρευνας, έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο για ημερήσια νοσηλεία. Σε σύγκριση με τα
στοιχεία της έρευνας του 2014, καταγράφεται μείωση 25,5% (2014: 14,1%).
Αναφορικά με την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη2
, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν τη
διενέργεια της έρευνας, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που επισκέφθηκε ή συμβουλεύτηκε (με κατ’ ιδίαν επίσκεψη, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά):
▪ Οδοντίατρο ή ορθοδοντικό, ανήλθε σε 50,0% (Πίνακας 6).
▪ Ιατρό γενικής ιατρικής, παθολόγο ή οικογενειακό ιατρό, ανήλθε σε 57,9% (Πίνακας 6).
▪ Ιατρό άλλης ειδικότητας ή χειρουργό, ανήλθε σε 46,8% (Πίνακας 6).
▪ Φυσικοθεραπευτή, κινησιοθεραπευτή, χειροπράκτη ή οστεοπαθητικό, επισκέφθηκε το 8,6% του
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.
▪ Ιατρονοσηλευτική ή άλλη φροντίδα κατ’ οίκον, στο πλαίσιο προγραμμάτων που παρέχουν
φροντίδα σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ή
προβλήματα υγείας, έλαβε το 2,9% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.
Αναφορικά με τη λήψη φαρμάκων:
▪ To 43,5% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων
πριν τη διενέργεια της έρευνας, έλαβε φάρμακα με γραπτή συνταγή ιατρού. Σε σύγκριση με το 2014
(47,4%) καταγράφεται μείωση 8,2%.
▪ 1 στους 5 (20,2%) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, πριν τη
διενέργεια της έρευνας, έλαβε φάρμακα, φυτικά σκευάσματα, συμπληρώματα διατροφή ή βιταμίνες
χωρίς γραπτή συνταγή ιατρού, ποσοστό που καταγράφει μείωση κατά 26,5% σε σχέση με την έρευνα
του 2014 (27,5%). Από αυτούς, το 28,1% κατανάλωσαν φάρμακα και το 78,8% φυτικά σκευάσματα,
συμπληρώματα διατροφής ή βιταμίνες. Ειδικότερα, από όσους έλαβαν φάρμακα χωρίς γραπτή
συνταγή ιατρού, ποσοστό 15,7% έλαβε ηρεμιστικά ή υπνωτικά φάρμακα και 3 στους 10 (30,5%)
αντιβιοτικά (ποσοστό αυξημένο κατά 64,0% σε σύγκριση με αυτό που καταγράφηκε το 2014: 18,6%). 

 

Asset Publisher

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 11

WEB MAP , WEB GIS , ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εγκατάσταση του ArcGIS Enterprise Server προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Εκτός από τον καινούργιο ArcGIS Server υπάρχουν εφαρμογές όπως ο Web App Builder για να φτιάχνεις web pages κατά παραγγελία χρησιμοποιώντας έτοιμα modules (widgets). Ένα από αυτά λέγεται “Analysis” και , όπως θα καταλάβατε , με τα κατάλληλα shape files μπορεί να σου βρει «….πού πρέπει , σε μια περιοχή να κτιστεί το επόμενο σχολείο…».

Τέλος οι αγαπητοί αναγνώστες καλούνται να δουν την εξέλιξη της εφαρμογής και να κάνουν σχόλια αν παρατηρούν κάτι.

Επίσης καλούνται να δουν όλες τις καινούργιες εκδόσεις εδώ.

Asset Publisher

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 10

Η 1η έκδοση , όπως θα παρατηρήσατε , είναι πολύ απλή , ίδια με την αμερικανική εκδοχή με την μόνη διαφορά ότι εδώ έχουμε 5 επίπεδα. Από εκεί και μετά , όπως συμβαίνει με κάθε εφαρμογή... Read MoreAboutΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 10 »
Asset Publisher

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 9

Η "ΕΦΑΡΜΟΓΗ" , ΜΕΡΟΣ Α

Αρχικώς πήρα από το τμήμα χαρτογραφίας τα πιο πρόσφατα shape files με διοικητικά όρια , κέντρα οικισμών , άξονες , τομείς και τετράγωνα και τα εισήγαγα στην δικιά μας geodatabase.

Εδώ πρέπει να τονίσω πως το 85% της εφαρμογής είναι αυτά τα shape files , η επεξεργασία και η επικαιροποίηση που κάνει όλο το τμήμα χαρτογραφίας και η επιμέλεια που κάνουν οι συνάδελφοι των τμημάτων χαρτογραφίας και ανάπτυξης εφαρμογών ώστε να μπούν τα σωστά λεκτικά και ο σωστός γεωγραφικός κωδικός αλλιώς δεν θα δουλέψει η δομή δέντρου και οι «διαδοχικοί καταρράκτες».

Με το ArcMAP δημιουργήθηκαν 2 mxd αρχεία , ένα για τα διοικητικά όρια και ένα για τα κέντρα οικισμών , άξονες , τομείς και τετράγωνα. Αυτά τα 2 «μπήκαν» στον ArcGIS Server ως services με δυνατότητες map και kmz.

Η παραπάνω εφαρμογή με τις πολιτείες χρειάστηκε να τροποποιηθεί σε πολλά σημεία γιατί η αμερικανική εκδοχή χρησιμοποιούσε ένα single-layer-service ενώ η δική μας δύο multi-layer-services.

Σε αυτό το σημείο υπήρξε και η μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση στο εγχείρημα καθώς η javascript , όπως είπαμε παραπάνω , δεν λειτουργεί καθόλου αν δεν «κλείσεις» σωστά τις παρενθέσεις , τις αγκύλες και τα άγκιστρα.

Στα τέλη Μαίου 2018 η πρώτη έκδοση της «Θέασης» , επιτέλους , ήταν έτοιμη.

Asset Publisher

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 8

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ , ΜΕΡΟΣ Β

.... «Κυκλοφορώντας» στα blogs της ESRI είδα μια συζήτηση όπου ένας τύπος έλεγε πως δεν του δούλευε ο «καταρράκτης» (drop down menu) που είχε φτιάξει.

Βάζοντας τον κώδικα στο δικό μου Visual Studio βρήκα εύκολα το σφάλμα στην javascript.

«Εκλεινε» μια παρένθεση σε λάθος σημείο !!

«Τρέχοντας» το html-javascript αρχείο είδα αυτό.

Από έναν «καταρράκτη» επέλεγες πολιτεία των ΗΠΑ , εστίαζε εκεί και αμέσως ενεργοποιούνταν 2ος «καταρράκτης» με τις κομητείες της πολιτείας.

Ηταν ότι έπρεπε !! Θα κάναμε κι εμείς το δικό μας !! .....

Asset Publisher

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 7

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ , ΜΕΡΟΣ Α

...Ο χειμώνας 2017-2018 πέρασε με πολλούς πειραματισμούς κατά τους οποίους , με την καθοδήγηση του Μένιου , δημιουργούσα με το ArcMAP mxd αρχεία με layers από feature classes της geodatabase , μετά τα έκανα share ως services στον ArcGIS Server και τέλος χρησιμοποιώντας τεχνικές και πρότυπα που προτείνει η ESRI (html με javascript) προσπαθούσα να τα «δω» σε ιστοσελίδα.

Η επιτυχία , μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες , ήρθε στα τέλη Νοεμβρίου 2017 με αυτό.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 είχαμε αρκετή πείρα χρησιμοποιώντας αρκετά modules της ESRI.

Τώρα έπρεπε να φτιάξουμε μια κανονική εφαρμογή...