Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των διαδικτυακών και των off-line εφαρμογών συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων των ερευνών «Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής», «Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και Παραγωγής στις Κατασκευές» της Δ/νσης Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
6 Οκτ 2017
ΤΕΥΔ-off-line-εφαρμογών.doc
Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανακατασκευή και βελτίωση της εφαρμογής «Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
6 Οκτ 2017
ΤΕΥΔ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.doc
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτικής ασφαλείας, Προμήθεια Λογισμικού διαβάθμισης Πληροφορίας, Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάλυσης & υλοποίησης διαχείρισης logs και Προμήθεια Λογισμικού διαχείρισης logs», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η δωδεκάτη (12η) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
29 Σεπ 2017
ΤΕΥΔ-IT.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.10.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
28 Σεπ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Ιωαννίνων στα Ιωάννινα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Ειδικού Εμπειρογνώμονα για τη κάλυψη του έργου «Μελέτη του υφιστάμενου δειγματοληπτικού σχεδιασμού της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) με σκοπό την αύξηση/προσαρμογή του δείγματος σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTSII)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
8 Σεπ 2017
TEYΔ-(EU-SILC).doc
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπ. αριθμ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44056, 44057 και 44058 αντίστοιχα.
16 Αυγ 2017
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ. αριθμ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «Α)Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44056, 44057 και 44058 αντίστοιχα.
16 Αυγ 2017
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 22.8.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
13 Ιουλ 2017
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΕΛΣΤΑΤ - pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΕΛΣΤΑΤ - xml
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/7/2017 ώρα 10 π.μ ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
28 Ιουν 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας καθώς και διάφορων χαρτιών εκτύπωσης», για τις ανάγκες του Τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εικοστή έκτη (26η) Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
12 Ιουν 2017
ΤΕΥΔ_XARTI_12062017.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Αργολίδας, στο Ναύπλιο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
6 Ιουν 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Λογισμικού διαβάθμισης Πληροφορίας και υπηρεσίες υλοποίησης πολιτικής ασφαλείας & Προμήθεια Λογισμικού διαχείρισης και ανάλυσης logs», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.6.2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12.6.2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00πμ, μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
26 Μαϊ 2017
ΤΕΥΔ_26052017.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή ενός (1) Εμπειρογνώμονα (Λογιστή) στα πλαίσια του έργου «Επανασχεδιασμός Ερωτηματολογίων των Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων» Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εικοστή δευτέρα (22α) Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..
9 Μαϊ 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια 180 φορητών Η/Υ αφής (tablets) & Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η δευτέρα (2α) Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
19 Απρ 2017
ΤΕΥΔ_tablets.doc
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής. «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και των γραφείων των 47 Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ)» για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από 1/9/2017 έως και 31/10/2018 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2018». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:8.5.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00.
7 Απρ 2017
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)_07042017.pdf
Περιλήψη διακήρυξης_07042017 .pdf
Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τον καθαρισμό του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της ΕΛΣΤΑΤ στον Πειραιά και των γραφείων 47 Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ) για το χρονικό διάστημα από 11 Μαΐου 2017 έως 31 Αυγούστου 2017. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13.04.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13.04.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
31 Μαρ 2017
ΤΕΥΔ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων μηχανών για τις ανάγκες του Τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10.04.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10.04.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
28 Μαρ 2017
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λευκάδας, στη ΛευκάδαΧρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου: Δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ Τόπος κατάθεσης προσφορών: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λευκάδας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Πεφανερωμένης 27 στη Λευκάδα, Τ.Κ 31.100
24 Μαρ 2017
Διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και του γραφείου της ΥΣΝ Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) μηνών από 1/7/2017 έως και 31/10/2018 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2018. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03.04.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
3 Μαρ 2017
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) - pdf
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ II ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) - xml
1 2 3 4 5 6 7