Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ορίζεται η δέκατη πέμπτη (15η) Μαρτίου 2018 (15.03.2018), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Ι-15 (ισόγειο) του κτηρίου της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς).
2 Μαρ 2018
ΝΕΟ_ΤΕΥΔ_ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.doc
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών εργασιών και του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
27 Φεβ 2018
ΝΕΟ_ΤΕΥΔ_1877_ A2-1143.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Τρικάλων, στα Τρίκαλα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.
9 Νοε 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Μαγνησίας, στο Βόλο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
9 Νοε 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Καστοριάς στην Καστοριά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
9 Νοε 2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια έξι (6) μηχανών, καθώς και αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες του Τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21.11.2017 και ώρα 11:00 π.μ..
8 Νοε 2017
ΤΕΥΔ-8404.doc
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των διαδικτυακών και των off-line εφαρμογών συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων των ερευνών «Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής», «Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και Παραγωγής στις Κατασκευές» της Δ/νσης Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
6 Οκτ 2017
ΤΕΥΔ-off-line-εφαρμογών.doc
Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανακατασκευή και βελτίωση της εφαρμογής «Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
6 Οκτ 2017
ΤΕΥΔ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
3 Οκτ 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτικής ασφαλείας, Προμήθεια Λογισμικού διαβάθμισης Πληροφορίας, Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάλυσης & υλοποίησης διαχείρισης logs και Προμήθεια Λογισμικού διαχείρισης logs», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η δωδεκάτη (12η) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
29 Σεπ 2017
ΤΕΥΔ-IT.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.10.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
28 Σεπ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λέσβου στη Μυτιλήνη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Ιωαννίνων στα Ιωάννινα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Ειδικού Εμπειρογνώμονα για τη κάλυψη του έργου «Μελέτη του υφιστάμενου δειγματοληπτικού σχεδιασμού της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) με σκοπό την αύξηση/προσαρμογή του δείγματος σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTSII)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
8 Σεπ 2017
TEYΔ-(EU-SILC).doc
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον υπ. αριθμ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44056, 44057 και 44058 αντίστοιχα.
16 Αυγ 2017
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ. αριθμ. 5542/Α2-3370/29.06.2017 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «Α)Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44056, 44057 και 44058 αντίστοιχα.
16 Αυγ 2017
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 22.8.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
13 Ιουλ 2017
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΕΛΣΤΑΤ - pdf
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΕΛΣΤΑΤ - xml
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/7/2017 ώρα 10 π.μ ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
28 Ιουν 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας καθώς και διάφορων χαρτιών εκτύπωσης», για τις ανάγκες του Τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εικοστή έκτη (26η) Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
12 Ιουν 2017
ΤΕΥΔ_XARTI_12062017.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Αργολίδας, στο Ναύπλιο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
6 Ιουν 2017
1 2 3 4 5 6 7