Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Απόφαση Επαναπροκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την α) «Αναβάθμιση του λογισμικού βάσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διάχυσης Στατιστικών Δεδομένων (Portal) της ΕΛΣΤΑΤ και αποκατάσταση της εφαρμογής» και την β) «Ετήσια (12μηνη) συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διάχυσης Στατιστικών Δεδομένων (Portal) της ΕΛΣΤΑΤ» Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
30 Νοε 2018
ΤΕΥΔ_30112018.docx
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γνήσιων και ισοδύναμων toner για εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και Plotter για τις ανάγκες της Κ.Υ. ΚΑΙ των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (Υ.Σ.Ν.) της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εικοστή τετάρτη (24η) Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Συνημμένα: Παροχή Διευκρινήσεων
11 Οκτ 2018
ΤΕΥΔ_all_toner.doc
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ_19102018.pdf
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την α) «Αναβάθμιση του λογισμικού βάσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διάχυσης Στατιστικών Δεδομένων (Portal) της ΕΛΣΤΑΤ και αποκατάσταση της εφαρμογής» και την β) «Ετήσια (12μηνη) συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διάχυσης Στατιστικών Δεδομένων (Portal) της ΕΛΣΤΑΤ». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.
27 Σεπ 2018
ΤΕΥΔ Συντήρησης portal - Αναβάθμιση διάχυσης δεδομένων .docx
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη δημιουργία διαδικτυακής (web) εφαρμογής συλλογής, ελέγχου και καταχώρησης στοιχείων για την έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.
26 Σεπ 2018
ΤΕΥΔ διαγωνισμού web εφαρμογής Ανωτατης Εκπαίδευσης.docx
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7637-Α2- 4883.pdf
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και των γραφείων των 47 Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ)» για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από 1/11/2018 έως και 31/10/2020 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2020. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 10.9.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00
7 Αυγ 2018
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΕΛΣΤΑΤ Υπηρεσίες καθαρισμού 2019-2020 - xml
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΕΛΣΤΑΤ - Υπηρεσίες καθαρισμού 2019-2020 - pdf
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6533-2018.pdf
Αριθμός αναφοράς της Προκήρυξης 5171/Α2-3399/22.6.2018 Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Τίτλος έργου: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Εύβοιας , στην Χαλκίδα . Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Τόπος υλοποίησης: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Εύβοιας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Αντιόπης 3, 34.100- Χαλκίδα Τύπος διαγωνισμού: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός του έργου: 650,00 € μηνιαίως Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου: Δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 24/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ Τόπος κατάθεσης προσφορών: Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Εύβοιας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Αντιόπης 3, 34.100- Χαλκίδα Οι τυχόν υποβληθείσες στην Αναθέτουσα Αρχή ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων και οι σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
28 Ιουν 2018
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Βοιωτίας, στη Λιβαδειά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9/7/2018, ώρα 10 π.μ ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
14 Ιουν 2018
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του κεντρικού συστήματος Η/Υ (συγκρότημα (cluster) κεντρικών Η/Υ) και συνοδευτικού λογισμικού, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εντεκάτη (11η ) Ιουνίου 2018 (11/06/2018), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ
29 Μαϊ 2018
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια διαφόρων ειδών χαρτιού για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
27 Απρ 2018
ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ.doc
Απόφαση Επαναπροκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη συντήρηση – ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού της ασφαλούς βάσης δεδομένων ORACLE για το έτος 2018, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10.05.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
27 Απρ 2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_27042018.doc
Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.04.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινίσεων: Έως και 20.04.2018 ημέρα Παρασκευή. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
5 Απρ 2018
ΤΕΥΔ_ANOIKTOS_05042018 .doc
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα Λογιστή για την κάλυψη του έργου «Προσαρμογή των Ερωτηματολογίων των Στατιστικών Διάρθρωσης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Αυτόνομων Συνταξιοδοτικών Ταμείων, των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Τόπος υποβολής προσφορών: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5 Απρ 2018
ΤΕΥΔ_05042018.doc
Ανακοίνωση αναβολής διαγων. οικονομικού εμπειρογνώμονα
Διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και του γραφείου της ΥΣΝ Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα δεκαεπτά (17) μηνών από 1/6/2018 έως και 31/10/2019 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2019. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
27 Μαρ 2018
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στην Πρέβεζα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 7 Μάιου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
26 Μαρ 2018
Tender_Preveza_Stegasi_2018_synopsi.doc
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη συντήρηση – ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού της ασφαλούς βάσης δεδομένων ORACLE για το έτος 2018, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02.04.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
19 Μαρ 2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.doc
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ορίζεται η δέκατη πέμπτη (15η) Μαρτίου 2018 (15.03.2018), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Ι-15 (ισόγειο) του κτηρίου της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς).
2 Μαρ 2018
ΝΕΟ_ΤΕΥΔ_ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.doc
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών εργασιών και του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
27 Φεβ 2018
ΝΕΟ_ΤΕΥΔ_1877_ A2-1143.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Τρικάλων, στα Τρίκαλα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.
9 Νοε 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Μαγνησίας, στο Βόλο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
9 Νοε 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Καστοριάς στην Καστοριά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
9 Νοε 2017
1 2 3 4 5 6 7 8