Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του κεντρικού συστήματος Η/Υ (συγκρότημα (cluster) κεντρικών Η/Υ) και συνοδευτικού λογισμικού, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η εντεκάτη (11η ) Ιουνίου 2018 (11/06/2018), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ
29 Μαϊ 2018
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια διαφόρων ειδών χαρτιού για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
27 Απρ 2018
ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ.doc
Απόφαση Επαναπροκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη συντήρηση – ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού της ασφαλούς βάσης δεδομένων ORACLE για το έτος 2018, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10.05.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
27 Απρ 2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_27042018.doc
Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.04.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινίσεων: Έως και 20.04.2018 ημέρα Παρασκευή. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07.05.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
5 Απρ 2018
ΤΕΥΔ_ANOIKTOS_05042018 .doc
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα Λογιστή για την κάλυψη του έργου «Προσαρμογή των Ερωτηματολογίων των Στατιστικών Διάρθρωσης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Αυτόνομων Συνταξιοδοτικών Ταμείων, των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Τόπος υποβολής προσφορών: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5 Απρ 2018
ΤΕΥΔ_05042018.doc
Ανακοίνωση αναβολής διαγων. οικονομικού εμπειρογνώμονα
Διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και του γραφείου της ΥΣΝ Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα δεκαεπτά (17) μηνών από 1/6/2018 έως και 31/10/2019 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2019. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
27 Μαρ 2018
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στην Πρέβεζα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 7 Μάιου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
26 Μαρ 2018
Tender_Preveza_Stegasi_2018_synopsi.doc
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη συντήρηση – ανανέωση και υποστήριξη του λογισμικού της ασφαλούς βάσης δεδομένων ORACLE για το έτος 2018, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02.04.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
19 Μαρ 2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.doc
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΛΣΤΑΤ για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ορίζεται η δέκατη πέμπτη (15η) Μαρτίου 2018 (15.03.2018), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Ι-15 (ισόγειο) του κτηρίου της ΚΥ της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς).
2 Μαρ 2018
ΝΕΟ_ΤΕΥΔ_ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.doc
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών εργασιών και του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
27 Φεβ 2018
ΝΕΟ_ΤΕΥΔ_1877_ A2-1143.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Τρικάλων, στα Τρίκαλα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.
9 Νοε 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Μαγνησίας, στο Βόλο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
9 Νοε 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Καστοριάς στην Καστοριά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
9 Νοε 2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια έξι (6) μηχανών, καθώς και αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες του Τμήματος Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21.11.2017 και ώρα 11:00 π.μ..
8 Νοε 2017
ΤΕΥΔ-8404.doc
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των διαδικτυακών και των off-line εφαρμογών συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων των ερευνών «Δεικτών Βιομηχανικής Παραγωγής», «Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και Παραγωγής στις Κατασκευές» της Δ/νσης Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
6 Οκτ 2017
ΤΕΥΔ-off-line-εφαρμογών.doc
Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανακατασκευή και βελτίωση της εφαρμογής «Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.10.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
6 Οκτ 2017
ΤΕΥΔ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.doc
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
3 Οκτ 2017
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτικής ασφαλείας, Προμήθεια Λογισμικού διαβάθμισης Πληροφορίας, Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάλυσης & υλοποίησης διαχείρισης logs και Προμήθεια Λογισμικού διαχείρισης logs», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η δωδεκάτη (12η) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
29 Σεπ 2017
ΤΕΥΔ-IT.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.10.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
28 Σεπ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λέσβου στη Μυτιλήνη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
27 Σεπ 2017
1 2 3 4 5 6 7