Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη συντήρηση - ανανέωση των αδειών χρήσης προϊόντων λογισμικού ORACLE της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.03.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.
24 Φεβ 2017
Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Α) «Ετήσια Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διάχυσης Στατιστικών Δεδομένων (Portal) της ΕΛΣΤΑΤ» και την Β) «Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Χρηστών και Διενέργειας Έρευνας ικανοποίησης χρηστών, της ΕΛΣΤΑΤ». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10.3.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
24 Φεβ 2017
Απόφαση επαναπροκήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη φύλαξη του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της ΕΛΣΤΑΤ και του κτηρίου της Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Θεσσαλονίκης (ΥΣΝ) για το χρονικό διάστημα από 01 Απριλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07.03.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
22 Φεβ 2017
Διενέργεια νέου συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού και του Λογισμικού του τμήματος Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28.02.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
14 Φεβ 2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός έγχρωμου αντιγραφικού εκτυπωτή σαρωτή μεγάλου μεγέθους, φόρμας Α0 και ενός έγχρωμου πολυλειτουργικού αντιγραφικού - εκτυπωτή - σαρωτή μεγέθους Α3 για τις ανάγκες του Τμήματος Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 28.02.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
13 Φεβ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Καστοριάς στην Καστοριά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ
6 Φεβ 2017