Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια 180 φορητών Η/Υ αφής (tablets) & Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η δευτέρα (2α) Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
19 Απρ 2017
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής. «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και των γραφείων των 47 Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ)» για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από 1/9/2017 έως και 31/10/2018 με δικαίωμα παράτασης δυο μηνών ήτοι έως και 31/12/2018». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:8.5.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00.
7 Απρ 2017