Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Λευκάδας, στη Λευκάδα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ
16 Ιαν 2017