Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Μεσσηνίας στην Καλαμάτα Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Μεσσηνίας της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Αγ. Νικολάου αρ. 32 στην Καλαμάτα, Τ.Κ 241.33 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ
19 Απρ 2019