Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Λογισμικού διαβάθμισης Πληροφορίας και υπηρεσίες υλοποίησης πολιτικής ασφαλείας & Προμήθεια Λογισμικού διαχείρισης και ανάλυσης logs», για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.6.2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12.6.2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00πμ, μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
26 Μαϊ 2017