Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών
Προϊστάμενος/η Ντούρος Γεώργιος
Τηλέφωνα 213 1352174, 213 1352904, 210 4852174
Γραμματεία SILC: 213 1352897, ΕΟΠ: 213 1352902, Εθν. Έρ. Υγείας: 213 1352905, ICT: 213 1352896
Φαξ 213 1352906
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.ntouros@statistics.gr
Επιστροφή

Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί (ΕΟΠ) / 1999

Δελτίο Τύπου

Πίνακας

01. Δαπάνες (αγορές και απολαβές σε είδος) για τις 12 βασικές ομάδες αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του συνόλου των δαπανών διαφόρων κατηγοριών νοικοκυριών
02. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές Περιοχές και κατά τρόπο κτήσεως.
04. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών και κατά τρόπο κτήσεως.
05 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριών και κατά τρόπο κτήσεως
06 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως.
07 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά θέση στο επάγγελμα του υπεύθυνου και κατά τρόπο κτήσεως.
08 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών ανάλογα με το επάγγελμα του υπεύθυνου και κατά τρόπο κτήσεως.
09. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπεύθυνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσεως
11. Μέσος όρος μηναίων αγορών για είδη και υπηρεσίες
12. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη διατροφής
13. Μέσος όρος μηναίων αγορών για είδη και υπηρεσίες
14. Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη διατροφής
31. Mέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων, ποτών, καπνού και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Αστικές Ημιαστικές και Αγροτικές.
34. Κατανομή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές Περιοχές