Προϊόντα και Υπηρεσίες

Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο1

Δελτία Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Ορυχείων - Τύπος Ο2

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί κλπ)

Διάρθρωση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Πληροφορικής-Διαφήμισης-κλπ)

Διάρθρωση και Κατανομή Αμοιβών στις Επιχειρήσεις

Ερευνα Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας

Ερευνα Επιχειρήσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Ερευνα Επιχειρήσεων Εμπορίου-Πωλήσεων-Επισκευών

Ερευνα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Ερευνα για την Κατανάλωση ενέργειας στις Επιχειρήσεις

Ερωτηματολόγια Έρευνας Ύδρευσης